Pedagogisch beleid

Met ons pedagogisch beleid kunnen wij onze visie, kwaliteit en professionaliteit overbrengen naar collega’s, ouders en instellingen. Zo kunnen wij de werkwijze van Kinder Vallei doorgaans evalueren, eventueel bijstellen en toetsen. Om het beleid volledig te bekijken verwijzen wij u naar het kopje documentatie.

De basis van ons pedagogisch beleid bestaat uit 4 basisdoelen die essentieel zijn voor de ontwikkeling op de volgende gebieden voor kinderen:

  • Bieden van gevoel van veiligheid en vertrouwen: Een kind mag er zijn en mag dat ook weten! Vertrouwen in jezelf en in anderen, omgaan en herkennen van gevoelens.
  • Het bevorderen van de sociale competentie: We doen het samen! Het gevoel erbij te horen en verbondenheid met de groep, rekening houden met elkaars gevoelens, samen spelen en elkaar helpen.
  • Het bevorderen van de persoonlijke competenties: Voelen, denken en ontdekken! Door een groot aanbod aan activiteiten leert een kind waar zijn talenten liggen en zal meer en dieper leren en succes ervaringen beleven.
  • Het eigen maken van normen en waarden: Om een weg te vinden in de samenleving en in omgang met anderen is het belangrijk dat een kind bepaalde waarden en normen meekrijgt. Deze waarden en normen krijgt een kind spelenderwijs mee door samen te delen, elkaar te helpen en conflicten op te lossen.

De ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd door:

  • Activiteiten aan te bieden met bovenstaande uitgangspunten. Hierbij bieden wij geplande en vooraf georganiseerde activiteiten aan, maar spelen ook in op het kind door spelenderwijs de ontwikkelingen te bevorderen. Denk hierbij aan meespelen met de kinderen, de kinderen mee laten helpen met voorbereiden van activiteiten of helpen met de tafel te dekken.

De oudercommissie

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van het kinderdagverblijf. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast is het belangrijk dat de oudercommissie op effectieve wijze met de verschillende partijen communiceert. Lees meer over de werkwijze en de verantwoordelijkheden van de oudercommissie.

Reglementen

De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Elke opvang is wettelijk verplicht om binnen zes maanden na de aanvraag voor exploitatie een medezeggenschapsreglement op te stellen. Alle wettelijke eisen aan de inhoud van het medezeggenschapsreglement vindt u in ons reglement oudercommissie. Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de oudercommissie en beschrijft de praktische werkwijze van de commissie zoals de vergaderfrequentie en taken van commissieleden.

Leden van de oudercommissie

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die bij ons op de opvang komen. Omdat de oudercommissie onafhankelijk is, mogen medewerkers van de kinderopvang er geen plaats in nemen. Mocht de partner van een medewerker of een medewerker van een andere opvang lid willen worden, dan is het aan de oudercommissie, in samenspraak met de ondernemer, om af te wegen of er in dat geval belangenverstrengeling zal optreden. Het aantal ouders dat deel uit maakt van de oudercommissie is vastgelegd in het reglement oudercommissie.